Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji

 • między 10 kwietnia 2021 r. a 16 kwietnia 2021 r.
 • Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie gminy Postanowienia Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I o przeprowadzeniu referendum
 • do 25 kwietnia 2021 r. (do 26 kwietnia 2021 r.*)
 • Utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
 • do 30 kwietnia 2021 r.
 • Podanie do wiadomości mieszkańców w formie obwieszczenia informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika
 • Zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu I kandydatów na członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Świebodzicach
 • Zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu I kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum
 • do 5 maja 2021 r.
 • Powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I Miejskiej Komisji do spraw referendum w Świebodzicach
 • do 9 maja 2021 r. (do 10 maja 2021 r.*)
 • Powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I obwodowych komisji ds. referendum
 • Sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach spisów osób uprawnionych do głosowania
 • Przekazanie osobom uprawnionym do głosowania informacji o terminie referendum, godzinach głosowania, sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Zmienione terminy:

 • do 5 czerwca 2021 r. (do 7 czerwca 2021r.*)
 • Zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu I przez osoby niepełnosprawne oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a
 • do 11 czerwca 2021 r.
 • Składanie do Burmistrza Miasta Świebodzice wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • do 2do 15 czerwca 2021 r.
 • Składanie do Burmistrza Miasta Świebodzice wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do głosowania w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze miasta
 • Zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu I zamiaru głosowania korespondencyjnego przez osoby uprawnione, podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
 • 18 czerwca 2021 r. o godzinie 24:00
 • Zakończenie kampanii referendalnej
 • 19 czerwca 2021 r.
 • Przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji ds. referendum spisów osób uprawnionych do głosowania
 • 20 czerwca 2021 r. godz. 7:00-21:00
 • Głosowanie