Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w gminie, ma prawo do uzyskiwania
informacji o:

 • terminie referendum oraz godzinach głosowania,
 • właściwym dla siebie obwodzie głosowania,
 • lokalach obwodowych komisji do spraw referendum przystosowanych do potrzeb osób
  niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy
  niepełnosprawnego,
 • warunkach dopisania wyborcy do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w
  wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy, właściwej ze względu na miejsce
  jego stałego zamieszkania lub właściwej ze względu na figurowanie w rejestrze wyborców tej
  gminy,
 • przedmiocie referendum, brzmieniu pytań referendalnych, warunkach oraz formach głosowania.
  Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
  Świebodzice oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście.
  Informacje te, są także przekazywane przez Burmistrza Miasta Świebodzice osobie niepełnosprawnej, na jej wniosek, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, osoba niepełnosprawna podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.